Rengsdofer Redensarten

entnommen aus dem Heimat-Kalender 1953 für den Kreis Neuwied:

 

Liebe

Wenn en deck Ei foult, staenkt et am maesten.

 

Was der Faule sagt

Ber freh offstaeht, sei Brut verzehrt, ber lang schläft, den Gott ernehrt.

Moar goahn wirrer honnert Joahr an.

Ber lang schläft on dann rasch läft, kimmt och zerecht.

Morjens zwescher siwen on acht wist de Speck.

Batt lang weerd, weerd goot.

 

En Faulenzer

Buhrhannjörgs Kadderin sei Mann datt woar e aeklich Deer, mer soach em als seng Faulheit an subahl hae koam doaher.

Hae braucht de ganze lange Daach kei Krimmelchen ze doahn, onn konn dach Oamens met em Schlaach nejn Ouer schloafen goahn.

Hae woar e su barbarisch faul, datt, raent et eimoal Brei, hae net emoal hehl off sei Maul onn stoahn e och debei.

Hae rihrt kaen Hand, kei Feßchen nett, datt leeß hae senger Frau, am leevsten loach hae en em Bett doamett noahm hae't inau.

Ech hann mer mannichmoal idaacht, wann ech dae Käll isaen: „Denn mißt mer moal en einzig Naacht enn'n Saechhemmelsnest ren laen!"

 

Stih off!

Stih off! Ett hätt en dengem Stall ald seit er Stonn ibälkt deng Koh, deng Noabern arweden als all on nach em Solber leihst dau doa?

Stih off! Ett raef als halwer acht de Glock derr em Kärjetoarm, de Sonn als häll am Himmel lacht on tre-i eß aenn de Wies' de Borrm. Die anner Le-it, die kommen ald vom Foorähollen heim ilacht.

Stih off! Dir werde de Kaffi kalt, onn miä hann nach kei Bätt imacht.

Stih off! Du Schloafmetsch dau! Batt leihst de nach? Et eß en Schann! Hierschde nett, bi sech ploagt deng Frau?

Stih off! De beß en fouler Mann!

zurück